Item Infomation


Title: Hạn chế tình trạng "Tẩy xanh" của các doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng và nâng cao hiêu quả bảo vệ môi trường
Authors: Nguyễn, Hoài Nam
Phạm, Nguyễn Minh Anh
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 53 (01-2023)
Description: Tr. 84-90
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30509
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.