Request a document copy: Chuẩn hóa cán bộ xã, thị trấn thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lí ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Vui lòng liên hệ Thư viện.