HỌC VIỆN TRUNG TÂM : [24434]


Logo

Sub-communities within this community

Tác phẩm kinh điển, Văn kiện Đảng toàn tập [138]

Bộ sách toàn tập của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh; Văn kiện Đảng toàn tập

Tạp chí [10631]

Bài viết trên 15 Tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ năm 2018-nay)

Collections in this community

Sách [5]

Thông tin chuyên đề [18]

Viện Thông tin khoa học - Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ lãnh đạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập

Tư liệu khoa học lý luận và thực tiễn thế giới [179]

Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ)