HỌC VIỆN TRUNG TÂM : [23032]


Logo

Sub-communities within this community

Tác phẩm kinh điển, Văn kiện Đảng toàn tập [86]

Bộ sách toàn tập của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh; Văn kiện Đảng toàn tập

Tạp chí [9581]

Bài viết trên 12 Tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ năm 2018-nay)

Collections in this community

Sách [4]

Thông tin chuyên đề [15]

Viện Thông tin khoa học - Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ lãnh đạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập

Tư liệu khoa học lý luận và thực tiễn thế giới [143]

Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ)