Item Infomation


Title: Cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Nguyễn, An Ninh
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Issue Date: 2024
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 555 (5/2024)
Description: Tr. 126-132
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/31946
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18 NGUYỄN AN NINH- NGUYỄN THỊ THU HUYỀN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 322,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.