Item Infomation


Title: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
Authors: Vũ, Văn Phúc
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 54 (02-2023)
Description: Tr. 21-32
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30514
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03 VŨ VĂN PHÚC.pdf
      Restricted Access
    • Size : 134,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.