Item Infomation


Title: Tác động của trách nhiệm xã hội đến danh tiếng doanh nghiệp dưới góc nhìn khách hàng - Nghiên cứu trường hợp tập đoàn Masan
Authors: Bùi, Văn Huyền
Phan, Thị Thu Hiền
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 54 (02-2023)
Description: Tr. 8-20
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30513
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.