Item Infomation


Title: Vấn đề nhà nước định giá đất trong dự thảo luật đất đai 2023 ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Minh Châu
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 54 (02-2023)
Description: Tr. 3-7
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30512
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01 TRẦN THỊ MINH CHÂU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 84,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.