Item Infomation


Title: Chính sách xã hội Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Ánh Tuyết
Vũ, Thái Hạnh
Issue Date: 2023
Publisher: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 53 (01-2023)
Description: Tr. 76-83
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30508
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.