Item Infomation


Title: Chủ nghĩa cá nhân - Nguyên nhân của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng
Authors: Trương, Văn Bắc
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 90-95
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28952
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15 Trương Văn Bắc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 178,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.