Item Infomation


Title: Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Ngô, Thị Minh Nguyệt
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;SỐ 351 (1/2023) + 352 (2/2023)
Description: Tr. 26-32
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/28934
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05 Ngô Thị Minh Nguyệt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 205,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.