Item Infomation


Title: Một số định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
Authors: Phạm, Hồng Quý
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 341 (7/2022)
Description: Tr. 3-8
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/26877
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01 PHẠM HỒNG QUÝ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 152,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.