Item Infomation


Title: Nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hiện nay
Authors: Phạm, Hồng Quý
Đào, Văn Đệ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 340 (6/2022)
Description: Tr. 23-27
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/26849
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05 PHẠM HỒNG QUÝ - ĐÀO VĂN ĐỆ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 122,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.