Item Infomation


Title: Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Quế
Issue Date: 2018
Description: Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2018. Mã số: B.17-09. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25837
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003561_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 831,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.