Item Infomation


Title: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta
Authors: Lê, Quốc Lý
Issue Date: 2017
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25836
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003554_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 255,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.