Item Infomation


Title: Xây dựng chương trình bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Văn Lợi
Issue Date: 2018
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cấp bộ năm 2017-2018. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25828
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003508_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 361,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.