Item Infomation


Title: Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cán bộ chính quyền cấp xã theo Nghị định trung ương 6 khóa XII của Đảng (Qua trường hợp chính quyền cấp xã ở huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Lâm
Issue Date: 2018
Description: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2018. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25821
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003462_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 466,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.