Item Infomation


Title: Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Văn Lý
Issue Date: 2010
Description: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009. Mã số: B. 09-34. BCTH.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25653
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00002015_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 648,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.