Item Infomation


Title: Một số giải pháp nâng cao việc thực hiện chính sách dân tộc ở Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Quang Hùng
Cao, Dương Phương Lan
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 92-96
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25285
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.