Item Infomation


Title: Tăng cường sự lãnh đạo của Thành uỷ Hà Nội đối với Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Văn Thành
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 87-91
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25284
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17 TRAN VAN THANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 117,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.