Item Infomation


Title: Kết nối hoạt động đọc - viết để cải thiện kỹ năng viết học thuật cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
Authors: Hoàng, Thị Minh Ánh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông;Số 12-2020
Description: Tr. 78-82
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25282
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.