Item Infomation


Title: Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đoàn kết quốc tế tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5-1941 sự sáng tạo của Đảng trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Authors: Lương, Viết Sang
Issue Date: 2021
Publisher: Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 8(369)
Description: Tr.10-15
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/24072
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:02 Tạp chí Lịch sử Đảng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 02 LUONG VIET SANG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 192,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.