Item Infomation


Title: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở đầu tiến trình hiện thực hóa con đường đã lựa chọn
Authors: Nguyễn, Danh Tiên
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí lý luận chính trị;Số 6 -2021
Description: Tr.14-20
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/24032
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03 NGUYỄN DANH TIÊN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 164,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.