Item Infomation


Title: Xây dựng các công cụ truyền thông trên không gian mạng phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Phạm, Đức Kiên
Trần, Minh Văn
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Chính trị Khu vực II
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Chính trị;Số 10 - 2021
Description: Tr.26-32
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/23757
ISSN: 1859-0187
Appears in Collections:06 Tạp chí Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05 PHẠM ĐỨC KIÊN-TRẦN MINH VĂN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 316,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.