Item Infomation


Title: Rèn luyện kỹ năng học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên theo phương thức đào tạo tín chỉ ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Một số vấn đề cần nhận thức và vận động
Authors: Trần, Thị Minh Ngọc
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông;Số 4-2018
Description: Tr.55-59
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/23291
ISSN: 1859-1485
Appears in Collections:04 Lý luận chính trị & truyền thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09 TranThiMinhNgoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 192,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.