Item Infomation


Title: Tên gọi và bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Pokrovsky, Oleg
Lưu, Hoà Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh;Số 1-2021
Description: Tr.56-63
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/22850
ISSN: 2525-2550
Appears in Collections:09 Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6- OLEG POKROVSKY.pdf
      Restricted Access
    • Size : 139,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.