Item Infomation


Title: Xác định vị trí việc làm nhằm thực hiện tinh giảm biên chế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Dương, Thi Tươi
Issue Date: 2019
Publisher: Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị;Số 6 (55 - 2019)
Description: Tr.33-40
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/22127
ISSN: 2354 -1040
Appears in Collections:03 Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06 DươNG THị Tươi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 190,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.