Item Infomation


Title: Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Võ, Châu Thảo
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị, số 5 - 2019;
Description: Tr. 53-58
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/21008
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09 Võ Châu Thảo.pdf
      Restricted Access
    • Size : 277,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.