Item Infomation


Title: Sự vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào xây dựng chương trình bồi dưỡng của Học viện chính trị khu vực I hiện nay
Authors: Vũ, Văn Hậu
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Chính trị khu vực I
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 306 (4-2020)
Description: Tr. 15-21
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/19593
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:05 Tạp chí Giáo dục lý luận
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03 VuVanHau.pdf
      Restricted Access
    • Size : 282,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.