Item Infomation


Title: Lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người và phát triển con người toàn diện gắn với thực hành dân chủ, pháp quyền
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 4 - 2020
Description: Tr.64-69
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/19278
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10 Nguyễn Thanh Tuấn.pdf
      Restricted Access
    • Size : 151,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.