Item Infomation


Title: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc ứng dụng vào hoạt động thông tin khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Lưu, Quang Đà
Issue Date: 2017
Publisher: [Knxb]
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Description: 105 tr.
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/19127
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003161.pdf
      Restricted Access
    • Size : 522,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.