Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Nguyễn, Văn Trai
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Chính trị khu vực IV
Series/Report no.: Thông tin khoa học chính trị;Số 3 (12)
Description: Tr.71-74
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18870
ISSN: 2354-1474
Appears in Collections:08 Thông tin Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08180317.pdf
      Restricted Access
    • Size : 175,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.