Item Infomation


Title: Rào cản trong áp dụng hóa đơn điện tử: Nghiên cứu tại một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Mạc, Thị Hải Yến
Issue Date: 2019
Publisher: Viện Kinh tế, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 32 (12-2019)
Description: Tr. 62-67
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18772
ISSN: 1859-4565
Appears in Collections:11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11191213.pdf
      Restricted Access
    • Size : 178,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.