Item Infomation


Title: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng, Chí Bảo
Issue Date: 2019
Publisher: Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Chủ nghĩa xã hội lý luận và thực tiễn;Số 2 (02) 2019
Description: Tr.14-20
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18410
ISSN: 2615-9473
Appears in Collections:10 Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn
ABSTRACTS VIEWS

132

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10190203.pdf
      Restricted Access
    • Size : 410,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.