Item Infomation


Title: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Nguyễn, An Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Chủ nghĩa xã hội lý luận và thực tiễn;Số 1 (3-2019)
Description: Tr.73-77
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18405
ISSN: 2615-9473
Appears in Collections:10 Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn
ABSTRACTS VIEWS

195

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10190114.pdf
      Restricted Access
    • Size : 389,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.