Item Infomation


Title: Sự chuyển biến của giai cấp nông dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Đặng, Quang Uẩn Hướng dẫn
Nguyễn, Đức Hướng
Issue Date: 1991
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Chủ nghĩa cộng sản khoa học . Mã số: 5.01.03 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 139 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/928
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000048_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 545,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.