Item Infomation


Title: Về xây dựng và bảo vệ chính quyền Nhân dân trong những năm 1975 - 1990
Authors: Lê, Ngọc Hướng dẫn
Nguyễn, Trọng Phúc
Issue Date: 1991
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã số: 5 03 16, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 140 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/754
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000634_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 605,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.