Item Infomation


Title: Vấn đề xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng đối với cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Authors: Trần, Hữu Tiến Hướng dẫn
Bùi Ỉnh
Issue Date: 1988
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử . Mã số: 5.01.02 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 133 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/595
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000034_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.