Item Infomation


Title: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đình Kháng Hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Dũng
Issue Date: 2000
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa . Mã số: 5.02.01 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 201tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/448
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000304_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 636,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.