Item Infomation


Title: Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về kết quả và hạn chế của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam
Authors: Ngô, Quang Minh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Kỷ yếu nghiên cứu dự án điều tra cơ bản năm 2010-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2785
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001766_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 818,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.