Item Infomation


Title: Đấu tranh khắc phục tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trương, Ngọc Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2005
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2600
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001476_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 368,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.