Item Infomation


Title: Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực
Authors: Chitsavan, Thepyothin
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 530 (4/2022)
Description: Tr. 151-156
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/25647
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23 CHITSAVAN THETYOTHIN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 406,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.