Item Infomation


Title: Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Trần, Văn Phòng
Issue Date: 2021
Publisher: Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 8(369)
Description: Tr. 81-86
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/24081
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:02 Tạp chí Lịch sử Đảng
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12 TRAN VAN PHONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 209,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.