Item Infomation


Title: Vấn đề dân chủ trong nghiên cứu khoa học qua các tác phẩm kinh điển Mác- xít
Authors: Ngô, Đình Xây
Issue Date:  20
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mã số
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2262
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00000850_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 744,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.