Item Infomation


Title: Thông tin khoa học với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng hiện nay
Authors: Hoàng, Ngọc Kim
Issue Date:  20
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mã số
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2068
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00000562_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 688,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.