Item Infomation


Title: Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Đảng bộ cơ sở trong các trường chính trị ở nước ta hiện nay -thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Văn Biều
Issue Date: 1997
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mã số
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2042
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.