Item Infomation


Title: Một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước
Authors: Nguyễn, Trọng Phúc
Issue Date: 1998
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2016
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00000490_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 439,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.