Item Infomation


Title: Đời sống văn hóa của thanh niên đô thị nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mã số B12-01
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1866
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00002796_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 489,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.