Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18345
Nhan đề: Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề ruộng đất và vận dụng nó vào hoàn thiện luật đất đai của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Đình Kháng
Từ khoá: Lý luận Mác-Lênin;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Ruộng đất;Đất đai;Luật đất đai
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2003 (Kỷ yếu)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18345
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001422_1.pdf793.03 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.