Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18342
Nhan đề: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả: Nguyễn, Khánh Bật
Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đảng cộng sản Việt Nam;Giải phóng dân tộc
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 2005-2007 . Mã số: (Báo cáo tổng hợp)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18342
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001291_1.pdf741.74 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.