Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18234
Nhan đề: Xuất khẩu sức lao động ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Trần x, Đình Chín
Từ khoá: Xuất khẩu lao động
Sức lao động
Duyên hải Nam Trung Bộ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2015. Mã số: B15-21 (Báo cáo tổng hợp)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18234
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00002905_1.pdf311.15 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.